Kauplemistingimused sätestavad kogu laada alal kauplemise.

1. Üldtingimused

1.1. Vanamõisa laat (edaspidi Laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses.

1.2. Laadale on oodatud kauplema isikud, kes pakuvad omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa. Laada Korraldajatel (edaspidi Korraldajad) on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kes ei paku eelpool mainitud kaupu või kelle poolt pakutavad kaubad ei ühti Korraldajate arvates Laada eesmärgiga.

1.3. Lisaks käsitööle saab laadal kaubelda taimede ja istikutega, Eesti disainitoodetega ning eestimaise toidukauba ja vanavaraga.

1.4. Kaupleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab töödeldud loomakasvatussaaduste müümisel kaupleja järgima kõiki Veterinaar- ja Toiduameti nõudeid ning istikute müümisel kõiki Põllumajandusameti nõudeid.

1.5. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Laada külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.

1.6. Kaupleja rõivastus võiks olla soovituslikult rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või rahvuslike motiividega stiliseeritud rõivastus). 1.7. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit.

1.8. Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 21. augustil või 22. augustil

1.9 Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

1.10. Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on: E-post: laat@kodukyla.ee Telefon: +372 53 458 450 (infotelefon töötab alates 1. märtsist 2020 tööpäeviti kl 9.00 – 18.00).

2. Kauplemispinna broneerimine

2.1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. märts – 17. august 2020 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee.

2.2. Laadaplatsil paigutatakse Kauplejad saabumise järjekorras va käsitöö, disain, vanavara.

2.3. Arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal.

2.4. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 14 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.5. Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele. 2.6. Kauplemispinna broneering jõustub kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja registreerimisnumbri. 2.7. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul arvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt.

2.8. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.9. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.10. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.11. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.12. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.13. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.14. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

3. Kauplemiskoha ülesseadmine

3.1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 21. augustist 2020 alates kl 16.00.

3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel: 21. augustil 2020 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00; 22. augustil 2020 ajavahemikus kl 06.00 – 08.00.

3.4. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 22. augustiks 2020 kl 08.00-ks.

3.5. Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

3.6. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on Korraldajaid registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejal kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

3.7. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Laadaplatsilt ja parkima transpordivahendi(d) selleks ettenähtud kohta (va kui on ostetud autokoht).

3.8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.

3.9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete eest, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu. 3.10. Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.

4. Kauplemine

4.1. Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 22. augustil 2020 kl 9.00 – 17.00.

4.2. Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.

4.3. Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega eelnevalt kooskõlastada.

4.4. Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.

5. Kauplemiskoha mahavõtmine

5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt kl 10.00-ks 23. augustil 2020.

5.2. Pärast kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

6. Muud tingimused

6.1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

6.2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 13. juuliks 2020. Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.