KAUPLEMISTINGIMUSED – EESTI TOIDU TELK 20.08.2022

 1. Üldtingimused

  1. Vanamõisa käsitöölaada Eesti Toidu Telk (edaspidi Telk) on avatud Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses 20. augustil 2022.

  2. Telki on oodatud kauplema väiketootjad, kes pakuvad talu- ja mahekaupu.

  3. Kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

  4. Kaupleja peab järgima kõiki kohustuslikke nõudeid, mis kehtivad tema poolt müüdava või pakutava kauba suhtes. Sealhulgas peab töödeldud loomakasvatussaaduste müümisel kaupleja järgima kõiki Veterinaar- ja Toiduameti nõudeid ning tegema vajalikud teavitused.

  5. Telgis võib müüa ainult Eesti väiketootjate poolt toodetud käsitööõlut või muud käsitsi valmistatud lahjat alkoholi või veini. Välismaiste tootjate poolt toodetud alkoholi müük on keelatud.

  6. Klaaspakenditesse pakitud kauba müük (alkohoolsed tooted) on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.
  7. Kohvi müük Toidutelgis on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.

  8. Keelatud on müüa karastusjooke nagu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Nestea, Limonaad, erinevad  kõrremahlad ja muud sarnased joogid. Soovitame Kauplejatel valmistada ise maitsevett ja põnevaid mahlajooke.

  9. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Telgi külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.

  10. Kaupleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta külastajatele mõeldud väikese prügikasti.

  11. Kauplejate rõivastus võiks soovituslikult olla rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või muul moel rahvuslike elementidega korrektne rõivastus).

  12. Kauplemispinna ühikuks Telgis on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 3 meetrit. Käigukoridoride laius on 4 m.

  13. Igale kauplejale on ette nähtud 1 moodul, vabade pindade olemasolul on vajadusel võimalik alates 18. juulist küsida juurde lisameetreid.

  14. Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 19. augustil või 20. augustil 2022. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

  15. Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

 • e-post: laat@kodukyla.ee

 • telefon: +372  5345 8450 (infotelefon töötab tööpäeviti alates 1. aprillilist 2022 ajavahemikus kl 09.00 – 18.00).

 1. Kauplemispinna broneerimine Eesti Toidu Telgis
  1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. aprill – 14. august 2022 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee.

2.2. Kaupleja märgib broneerimisankeedis soovitud kohanumbri Eesti Toidu Telgis (numbri valimine ankeedis ei taga soovitud kohta). Korraldaja vaatab soovitud kohanumbrid broneeringute järjekorras üle. Kaupleja valitud kohanumber jõustub, kui Korraldaja on saatnud Kaupleja e-posti aadressile broneeringu kinnituskirja.

2.3. Broneeringu lõpus saab kaupleja ettemaksuarve.

2.4. Ettemaksu arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal. Kui Kaupleja soovib ettemaksuarvele lisaks lõplikku arvet, peab ta Korraldajat sellest informeerima.

2.5. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 7 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.6. Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

2.7. Kauplemispinna broneering jõustub kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja registreerimisnumbri.

2.8. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul ettemaksuarvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt.

2.9. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.10. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.11. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.12. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.13. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.14. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.15. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

 1. Kauplemiskoha ülesseadmine

  1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

  2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 19. augustist 2022 kell 16.00.

  3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

 • 19. augustil 2022 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;

 • 20. augustil 2022 ajavahemikus kl 06.00 – 08.30.

  1. Kauba mahalaadimiseks on võimalik transpordivahendiga sõita Telki enda kauplemispinna juurde.

  2. Kauba mahalaadimiseks on aega alljärgnevalt:

 • 19. augustil 2022 on mahalaadimisaeg 20 minutit;

 •  20. augustil 2022 on mahalaadimisaeg 10 minutit.

  1. Mahalaadimisaeg on mõeldud ainult kauba maha tõstmiseks.

  2. Kauplemiseks vajalik inventar (müügiletid, lauad, toolid jne) on vaja kauplejal ise kaasa võtta. Korraldajad ei varusta kauplejaid inventariga.

  3. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 20. augustil 2022 kl 08.30-ks.

  4. Korraldajad ja ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

  5. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejat kõrvaldama Telgist kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

  6. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi kõrvaldama Telgist ja parkima transpordivahendi(d) selleks ettenähtud kohta.

  7. Telgis kauplejate transpordivahenditele on ette nähtud Telgi taga asuv autoparkla.

  8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Telgist kõrvaldama.

  9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

  10. Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.

 1. Kauplemine

  1. Registreerimisnumber tuleb kauplemisalal asetada nähtavale kohale.

  2. Aktiivne kauplemisaeg Telgis on 20. augustil 2022 kl 09.30 – 17.00.

  3. Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikul.

  4. Juhul kui Kaupleja soovib Telgist lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega kooskõlastada.

  5. Telgis kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

  6. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Telgist lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

  7. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.

 1. Kauplemiskoha mahavõtmine

  1. Alates kell 17.00 on võimalik Telki sõita transpordivahendiga ja kauba pealelaadimise aeg on 10 minutit. Arvestada tuleb järjekorraga transpordivahendite sissesõidul Telki.

  2. Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt 21. augustil 2022 kl 10.00-ks.

  3. Pärast kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

 1. Muud tingimused

  1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  2. Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu tagasi saada, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 1. juulil 2022.  Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.