1. Üldtingimused
 • Vanamõisa käsitöölaada Eesti Toidu Telk (edaspidi Telk) on avatud Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses 18. augustil 2018.
 • Telki on oodatud kauplema väiketootjad, kes pakuvad talu- ja mahekaupu.
 • Kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
 • Toidukaubaga kauplejatel palume arvestada vajalike Veterinaar- ja Toiduameti nõuetega ning teha teavitus  http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=726
 • Telgis võib müüa ainult Eesti väiketootjate poolt toodetud käsitööõlut või muud käsitsi valmistatud lahjat alkoholi või veini. Välismaiste tootjate poolt toodetud alkoholi müük on keelatud.
 • Klaaspakenditesse pakitud kauba müük (alkohoolsed tooted) on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.
 • Kohvi müük Toidutelgis on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.
 • Keelatud on müüa karastusjooke nagu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Nestea, Limonaad, erinevad  kõrremahlad ja muud sarnased joogid. Soovitame Kauplejatel valmistada ise maitsevett ja põnevaid mahlajooke.
 • Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Telgi külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.
 • Kauplejate rõivastus võiks soovituslikult olla rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või muul moel rahvuslike elementidega korrektne rõivastus).
 • Telgi suurus on 20×60 m ja kauplemispinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 3 meetrit. Käigukoridoride laius on 4 m (Toidutelgi plaan on nähtav registreerimislehel).
 • Igale kauplejale on ette nähtud 1 moodul, vabade pindade olemasolul on vajadusel võimalik alates 18. juulist küsida juurde lisameetreid.
 • Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
 • e-post: laat@kodukyla.ee
 • telefon: +372  5345 8450 (infotelefon töötab tööpäeviti alates 1. aprillilist 2018 ajavahemikus kl 09.00 – 18.00).
 1. Laadale registreerumine
  • Telki kauplema pääsemine toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 1. aprill – 12. august 2018.
  • Eelregistreerimine toimub veebiaadressi vanamõisalaadad.ee  kaudu.
  • Eelregistreerimiseks tuleb täita ja edastada Korraldajatele vastav ankeet.
  • Liitudele ja ühistutele antakse võimalusel kõrvuti kauplemispinnad. Selleks tuleb ankeedil märkuste lahtrisse märkida vastavasisuline soov, kellega ja kui mitu moodulit soovitakse kõrvuti saada.
  • Korraldajad vaatavad laekunud ankeedid läbi 14 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.
  • Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse Kaupleja e-posti aadressile registreerimisnumber ning tellimuse kinnitus registreerimistasu suuruse ja tasumistingimuste kohta.
  • Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist Korraldajatele.
  • Juhul kui Kaupleja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering tühistatakse.
  • Kui Kauplejal on arve tasumata hiljemalt augustiks, tühistavad Korraldajad Kaupleja registreeringu automaatselt.
  • Tühistatud registreeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.
  • Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Telki kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.
  • Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).
  • Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid (eel)registreerimisel teavitada (läbi registreerimisvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 50-meetrine pikendusjuhe.
  • Elektrienergia kasutamine on võimalik Telgis ettevalmistatud kohtades (telgi keskmistes kauplemiskohtades ja seega elektrit vajav kaupleja paigutatakse Telgi keskmistele kohtadele), eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest.
  • Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.
  • Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid. Igalt tarbijal peab olema kaasas 50-meetrine pikendusjuhe.
  • Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 17. augustil või 18. augustil 2018. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.
 2. Kauplemiskoha ülesseadmine
  • Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.
  • Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 18. augustist 2018 kell 16.00.
  • Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:
 • 17. augustil 2018 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;
 • 18.augustil 2018 ajavahemikus kl 05.30 – 08.30.
  • Kauplejad paigutatakse Telki saabumise järjekorras. Kauplemispinda ei ole võimalik eelnevalt broneerida (v.a liitude ja ühistute broneeringud).
  • Kauba mahalaadimiseks on võimalik transpordivahendiga sõita Telki enda kauplemispinna juurde.
  • Kauba mahalaadimiseks on aega alljärgnevalt:
 • 18. augustil 2018 on mahalaadimisaeg 20 minutit;
 • 19. augustil 2018 on mahalaadimisaeg 10 minutit.
  • Mahalaadimisaeg on mõeldud ainult kauba maha tõstmiseks.
  • Kauplemiseks vajalik inventar (müügiletid, lauad, toolid jne) on vaja kauplejal ise kaasa võtta. Korraldajad ei varusta kauplejaid inventariga.
  • Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 18. augustil 2018 kl 08.30-ks.
  • Korraldajad ja ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.
  • Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejat kõrvaldama Telgist kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.
  • Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi kõrvaldama Telgist ja parkima transpordivahendi(d) selleks ettenähtud kohta.
  • Telgis kauplejate transpordivahenditele on ette nähtud Telgi taga asuv autoparkla.
  • Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Telgist kõrvaldama.
  • Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.
  • Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.
 1. Kauplemine
  • Registreerimisnumber tuleb kauplemisalal asetada nähtavale kohale.
  • Aktiivne kauplemisaeg Telgis on 18. augustil 2018 kl 10.00 – 18.00.
  • Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikul.
  • Juhul kui Kaupleja soovib Telgist lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega kooskõlastada.
  • Telgis kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.
  • Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Telgist lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).
  • Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.
 2. Kauplemiskoha mahavõtmine
  • augustil kl 18.00 suletakse Telk külastajatele ja toimub kauba pakkimine ning soovi korral kauba äravedu käsitsi.
  • Alates kell 18.20 on võimalik Telki sõita transpordivahendiga ja kauba pealelaadimise aeg on 10 minutit. Arvestada tuleb järjekorraga transpordivahendite sissesõidul Telki.
  • Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt 19. augustil 2018 kl 10.00-ks.
  • Pärast kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta.
 3. Muud tingimused
  • Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  • Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu tagasi saada, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 1. juulil 2018.  Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee. Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis