Kauplemistingimused sätestavad käsitöö, taimede ja istikute müügi ning Sibulatänaval kauplemise.Toidukaubaga kauplemiseks vaata kauplemistingimusi Eesti Toidu Telgis. Tänavatoiduga  kauplemiseks vaata kauplemistingimusi Tänavatoidu Tänaval.

  1. Üldtingimused 

1.1. Vanamõisa käsitöölaat (edaspidi Laat) toimub Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses.

1.2. Laadale on oodatud kauplema isikud, kes pakuvad omavalmistatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa. Laada Korraldajatel (edaspidi Korraldajad) on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kes ei paku eelpool mainitud kaupu või kelle poolt pakutavad kaubad ei ühti Korraldajate arvates Laada eesmärgiga.

1.3. Lisaks käsitööle saab laadal kaubelda taimede ja istikutega ning Sibulatänaval müüa sibulat ja küüslauku.

1.4. Mistahes kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või  müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise ees.

1.5. Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Laada külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes.

1.6. Kaupleja rõivastus võiks olla soovituslikult rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või rahvuslike motiividega stiliseeritud rõivastus).

1.7. Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit.

1.8. Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

  • E-post: laat@kodukyla.ee
  • Telefon: +372  53 458 450 (infotelefon töötab alates 1. aprillist 2018 tööpäeviti kl 9.00 – 18.00).
  1. Laadale registreerimine

2.1. Pääs Laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 1. aprill – 12. august 2018.

2.2.  Eelregistreerimise vormi täitmine toimub veebiaadressi www.vanamõisalaadad.ee kaudu.

2.3. Eelregistreerimiseks tuleb täita ja edastada Korraldajatele vastav ankeet.

2.4. Korraldajad vaatavad laekunud registreerimistaotlused läbi 14 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.5. Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse Kaupleja e-posti aadressile registreerimisnumber ning tellimuse kinnitus registreerimistasu suuruse ja tasumistingimuste kohta.

2.6. Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist Korraldajatele.

2.7. Kui Kaupleja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering tühistatakse.

2.8. Kui Kauplejal on arve tasumata hiljemalt 12. augustiks, tühistavad Korraldajad Kaupleja registreeringu automaatselt.

2.9. Tühistatud registreeringu saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.10. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.11.  Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.12.    Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid (eel)registreerimisel teavitada (läbi registreerimisvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.13.    Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.14.    Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.15.    Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

2.16.    Kõik registreerunud Kauplejad saavad kaks käepaela 17. augustil või 18. augustil 2017. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Kauplejal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

  1. Kauplemiskoha ülesseadmine

3.1. Kõik jõustunud registreeringuga Kauplejad pääsevad kauplemisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

3.2. Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 17. augustist 2018 alates kl 16.00.

3.3. Kauplemiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

  • 17. augustil 2018 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;
  • 18. augustil 2018 ajavahemikus kl 05.30 – 08.30.

3.4. Kauplemiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 18. augustiks 2018 kl 08.30-ks.

3.5. Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

3.6. Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on Korraldajaid registreerimisel teavitatud. Korraldajatel on õigus kohustada Kauplejal kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

3.7. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on Kaupleja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Laadaplatsilt ja parkima transpordivahendi(d) selleks  ettenähtud kohta.

3.8. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.

3.9. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete eest, mis on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

3.10. Korraldajatel on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste korral arvestatakse võimalusel Kaupleja soovidega.

  1. Kauplemine

4.1. Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 18. augustil 2018 kl 10.00 – 18.00.

4.2. Korraldajad eeldavad, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud ajavahemikus.

4.3. Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega eelnevalt kooskõlastada.

4.4. Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

4.5. Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

4.6. Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha ja selle ümbruse puhtana.

  1. Kauplemiskoha mahavõtmine

5.1. Kauplemiskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt kl 10.00-ks 19. augustil 2018.