Tingimused tänavatoitlustajatele sätestavad Vanamõisa käsitöölaada Tänavatoidu Tänaval (edaspidi Tänaval) toitlustamise vastavalt sündmuse korraldajate (edaspidi Korraldajate) poolt kehtestatud tingimustele.

 1. Üldtingimused
  • Vanamõisa käsitöölaada Tänavatoidu Tänav on avatud Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses 18. augustil 2018.
  • Tänavale pääsevad toitlustust pakkuma isikud ja ettevõtted, kes pakuvad Street Food`i ehk tänavatoitu, mis on kohapeal söömiseks kokku pandud/tehtud ja on mõeldud koheseks söömiseks. Toitu peab olema õuetingimustes lihtne süüa. Toit ei tohi olla ebatervislik, maitsetu ja ebakvaliteetselt tehtud kiirtoit.
  • Korraldajad hindavad kõigi Tänaval kaubelda soovijate sobivust. Korraldajatel on õigus mitte lubada Tänavale toitlustajaid, kelle pakutu ei ühti Korraldajate meelest tänavatoidu omadustega.
  • Tänaval võib müüa ainult Eesti väiketootjate poolt toodetud käsitööõlut või muud käsitsi valmistatud lahjat alkoholi või veini. Välismaiste tootjate poolt toodetud alkoholi müük on keelatud.
  • Klaaspakenditesse pakitud kauba müük (alkohoolsed tooted) on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.
  • Tänaval on keelatud müüa karastusjooke nagu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Nestea, Limonaad, erinevad  kõrremahlad ja muud sarnased joogid. Toitlustajatel soovitame valmistada ise maitsevett ja põnevaid mahlajooke.
  • Toitlustajad vastutavad õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
  • Toitlustajatel palume arvestada vajalike Veterinaar- ja Toiduameti nõuetega ning teha teavitus http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=726
  • Toitlustaja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Tänava külastajate kui ka kaastoitlustajate suhtes.
  • Toitlustaja rõivastus võiks soovitavalt olla rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või muul moel rahvuslike elementidega korrektne rõivastus).
  • Toitlustuspinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit.
  • Korraldajate kontaktid toitlustamisega seotud küsimustes on:
 • E-post: laat@kodukyla.ee
 • Lisainfo telefonil: +372  5345 8450 (infotelefon töötab tööpäeviti alates 1. aprillilist 2018 ajavahemikus kl 9.00 – 18.00).
 1. Registreerumine
  • Pääs Tänavale toitlustama toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 1. aprill – 12. august 2018.
  • Eelregistreerimine toimub veebiaadressi vanamõisalaadad.eekaudu.
  • Eelregistreerimiseks tuleb täita ja edastada Korraldajatele vastav ankeet.
  • Korraldajad vaatavad laekunud ankeedid läbi 14 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri  koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.
  • Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse Toitlustaja e-posti aadressile registreerimisnumber ning tellimuse kinnitus registreerimistasu suuruse ja tasumistingimuste kohta.
  • Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist Korraldajatele.
  • Juhul kui Toitlustaja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering tühistatakse.
  • Kui Toitlustajal on arve tasumata hiljemalt 12. augustiks, tühistavad Korraldajad Toitlustaja registreeringu automaatselt.
  • Korraldajatel on õigus mitte  lubada Tänavale isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.
  • Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).
  • Kui toitlustus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid (eel)registreerimisel teavitada (läbi registreerimisvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Toitlustaja kasutab. Lisaks peab Toitlustajal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.
  • Elektrienergia kasutamineon võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest.
  • Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.
  • Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.
  • Kõik registreerunud Toitlustajad saavad kolm käepaela 17. augustil või 18. augustil 2018. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Toitlustajal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.
 2. Toitlustuskoha ülesseadmine
  • Kõik jõustunud registreeringuga Toitlustajad pääsevad toitlustamisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.
  • Toitlustajad pääsevad Tänavale alates 17. augustist 2018 kell 16.00.
  • Toitlustamiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:
 • 17.august 2018 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;
 • 18.august 2018 ajavahemikus kl 05.30 – 08.00.
  • Toitlustajad paigutatakse Tänavale saabumise järjekorras. Pinda ei ole võimalik eelnevalt broneerida.
  • Toitlustamiseks vajalik inventar (müügiletid, lauad, toolid jne) on vaja toitlustajal ise kaasa võtta. Korraldajad ei varusta Toitlustajaid inventariga.
  • Toitlustamiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 18. augustil 2018 kl 08.30-ks.
  • Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.
  • Toitlustuskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada Toitlustajat kõrvaldama Tänavalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.
  • Pärast toitlustuseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on toitlustaja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Tänavalt ja parkima transpordivahendi(d) selleks  ettenähtud kohta.
  • Toitlustajate transpordivahenditele on ette nähtud Eesti Toidu Telgi taga asuv autoparkla.
  • Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi toitlustamisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Toitlustaja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Toitlustaja kohustatud seadme koheselt Tänavalt kõrvaldama.
  • Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Toitlustaja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.
 1. Toitlustamine
  • Registreerimisnumber tuleb Toitlustajal asetada nähtavale kohale.
  • Aktiivne toitlustusaeg on 18. augustil 2018 kl 10.00 – 18.00.
  • Juhul kui Toitlustaja soovib Tänavalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega kooskõlastada.
  • Tänaval toitlustamise käigus on Toitlustajal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.
  • Korraldajatel on õigus keelata toitlustamine ja kohustada Tänavalt lahkuma Toitlustaja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).
  • Toitlustaja on kohustatud hoidma oma toitlustusala ja selle ümbruse puhtana.
 2. Toitlustuskoha mahavõtmine
  • Toitlustuskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt 19. augustil 2018 kl 10.00-ks.
  • Pärast Toitlustuskoha demonteerimist tuleb toitlustusala koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed peab Toitlustajal ise kaasa võtma.
 3. Muud tingimused
  • Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  • Toitlustajal on õigus tasutud registreerimistasu tagasi saada, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 01.juulil 2018.  Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee . Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.