VANAMÕISA KÄSITÖÖLAAT 20.08.2022

KAUPLEMISTINGIMUSED – TÄNAVATOIDU TÄNAV

Tingimused tänavatoitlustajatele sätestavad Vanamõisa käsitöölaada Tänavatoidu Tänaval (edaspidi Tänaval) toitlustamise vastavalt sündmuse korraldajate (edaspidi Korraldajate) poolt kehtestatud tingimustele.

 1. Üldtingimused

  1. Vanamõisa käsitöölaada Tänavatoidu Tänav on avatud Harjumaal, Saue vallas, Vanamõisa vabaõhukeskuses 20. augustil 2022.

  2. Tänavale pääsevad toitlustust pakkuma isikud ja ettevõtted, kes pakuvad Street Food`i ehk tänavatoitu, mis on kohapeal söömiseks kokku pandud/tehtud ja on mõeldud koheseks söömiseks. Toitu peab olema õuetingimustes lihtne süüa. Toit ei tohi olla ebatervislik, maitsetu ja ebakvaliteetselt tehtud kiirtoit.

  3. Korraldajad hindavad kõigi Tänaval kaubelda soovijate sobivust. Korraldajatel on õigus mitte lubada Tänavale toitlustajaid, kelle pakutu ei ühti Korraldajate meelest tänavatoidu omadustega.

  4. Tänaval võib müüa ainult Eesti väiketootjate poolt toodetud käsitööõlut või muud käsitsi valmistatud lahjat alkoholi või veini. Välismaiste tootjate poolt toodetud alkoholi müük on keelatud.

  5. Klaaspakenditesse pakitud kauba müük (alkohoolsed tooted) on lubatud ainult eelneva Korraldajatelt saadud kooskõlastuse alusel. Kooskõlastus peab olema kirjalikus, taasesitamist võimaldavas vormis.

  6. Tänaval on keelatud müüa karastusjooke nagu Coca-Cola, Sprite, Fanta, Nestea, Limonaad, erinevad  kõrremahlad ja muud sarnased joogid. Toitlustajatel soovitame valmistada ise maitsevett ja põnevaid mahlajooke.

  7. Kaupleja paigutab oma müügiplatsile ligipääsetavasse kohta külastajatele mõeldud väikese prügikasti.

  8. Toitlustajad vastutavad õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

  9. Toitlustajatel palume arvestada vajalike Veterinaar- ja Toiduameti nõuetega ning teha teavitus.

  10. Toitlustaja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega nii Tänava külastajate kui ka kaastoitlustajate suhtes.

  11. Toitlustaja rõivastus võiks soovitavalt olla rahvuslikes motiivides (näiteks rahvariided või muul moel rahvuslike elementidega korrektne rõivastus).

  12. Toitlustuspinna ühikuks on 1 moodul laiusega 3 meetrit ja sügavusega 5 meetrit. 

  13. Kõik registreerunud Toitlustajad saavad kolm käepaela 19. augustil või 20. augustil 2022. Rikkumata käepaela ettenäitamisel on Toitlustajal võimalik liikuda parkla ja laada-ala vahel ning pääseda peoplatsile.

  14. Korraldajate kontaktid toitlustamisega seotud küsimustes on:

 • E-post: laat@kodukyla.ee

 • Lisainfo telefonil: +372  5345 8450 (infotelefon töötab tööpäeviti alates 1. aprillist 2022 ajavahemikus kl 9.00 – 18.00).

 1. Kauplemispinna broneerimine
  1. Pääs Laadale kauplema toimub kauplemispinna broneerimise kaudu ajavahemikus 1. aprill – 14. august 2022 veebiaadressil www.vanamõisalaadad.ee

2.2. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi 7 päeva jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud (e-posti) aadressile.

2.3. Korraldaja võib keelduda Kaupleja poolt täidetud broneeringu aktsepteerimisest, kui kaup ei vasta Üldtingimustes sätestatud nõuetele.

2.4. Kauplemispinna broneering jõustub, kui Korraldaja on Kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja registreerimisnumbri ja arve.

2. 5.Arve tasumisega kinnitab Kaupleja osalemise Laadal.

2.6. Kui Kaupleja ei tasu 14 päeva jooksul arvet, siis tema broneering kauplemispinnale tühistatakse automaatselt.
2.7. Tühistatud broneeringut saab ennistada, kui esitada Korraldajatele sellekohane põhjendatud taotlus. Korraldajad võivad jätta esitatud taotluse rahuldamata.

2.8. Korraldajatel on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.

2.9. Korraldajatel on õigus ühepoolselt muuta registreerimistasu suurust ja tasumistingimusi (v.a jõustunud registreeringute osas).

2.10. Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest Korraldajaid broneeringul teavitada (läbi broneeringuvormi). Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid Kaupleja kasutab. Lisaks peab Kauplejal olema kaasas vähemalt 100-meetri pikkune pikendusjuhe.

2.11. Elektrienergia kasutamine on võimalik eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest

2.12. Igal elektritarbijal peab olema endal kaasas maksimaalset 10 A (amprine) kaitse.

2.13. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.

 1. Toitlustuskoha ülesseadmine

  1. Kõik jõustunud registreeringuga Toitlustajad pääsevad toitlustamisalale registreerimisnumbri ettenäitamisel.

  2. Toitlustajad pääsevad Tänavale alates 19. augustist 2022 kell 16.00.

  3. Toitlustamiseks vajaliku inventari saab üles seada alljärgnevatel aegadel:

 • 19. august 2022 ajavahemikus kl 16.00 – 21.00;

 • 20. august 2022 ajavahemikus kl 06.00 – 08.00.

  1. Toitlustajad paigutatakse Tänavale saabumise järjekorras. Pinda ei ole võimalik eelnevalt broneerida.

  2. Toitlustamiseks vajalik inventar (müügiletid, lauad, toolid jne) on vaja toitlustajal ise kaasa võtta. Korraldajad ei varusta Toitlustajaid inventariga.

  3. Toitlustamiseks vajalik inventar peab olema üles seatud hiljemalt 20. augustil 2022 kl 08.30-ks.

  4. Korraldajad ei võta vastutust valveta jäetud inventari ja kauba eest.

  5. Toitlustuskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, millest on registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada Toitlustajat kõrvaldama Tänavalt kõik seadmed ja/või vahendid, mis ei vasta registreerimisel teada antud tingimustele.

  6. Pärast toitlustuseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on toitlustaja kohustatud transpordivahendi(d) kõrvaldama Tänavalt ja parkima transpordivahendi(d) selleks  ettenähtud kohta.

  7. Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi toitlustamisel kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või Toitlustaja pole kasutatavast seadmest Korraldajaid eelnevalt teavitanud, on Toitlustaja kohustatud seadme koheselt Tänavalt kõrvaldama.

  8. Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud Toitlustaja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

 1. Toitlustamine

  1. Registreerimisnumber tuleb Toitlustajal asetada nähtavale kohale.

  2. Aktiivne toitlustusaeg on 20. augustil 2022 kl 09.30 – 17.00.

  3. Juhul kui Toitlustaja soovib Tänavalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see Korraldajatega kooskõlastada.

  4. Tänaval toitlustamise käigus on Toitlustajal keelatud tarvitada joovastavaid või narkootilise mõjuga aineid.

  5. Korraldajatel on õigus keelata toitlustamine ja kohustada Tänavalt lahkuma Toitlustaja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine pruukimise tunnustega (lõhn, käitumine jne).

  6. Toitlustaja on kohustatud hoidma oma toitlustusala ja selle ümbruse puhtana.

 1. Toitlustuskoha mahavõtmine

  1. Toitlustuskoht tuleb demonteerida ja teisaldada hiljemalt 21. augustil 2022 kl 10.00-ks.

  2. Pärast Toitlustuskoha demonteerimist tuleb toitlustusala koristada. Tekkinud prügi ja jäätmed peab Toitlustajal ise kaasa võtma.

 1. Muud tingimused

  1. Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajaid teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  2. Toitlustajal on õigus tasutud registreerimistasu tagasi saada, kui ta teavitab Korraldajaid oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 1. juulil 2022.  Vastavasisuline teavitus tuleb saata Korraldajate e-posti aadressile laat@kodukyla.ee. Broneering loetakse tähtaegselt tühistatuks, kui selle kohta tuleb Korraldajatelt vastavasisuline teatis.